Vedtekter

§ 1 ORGANISASJONENS NAVN OG FORMÅL

1.1

Organisasjonens navn er:

Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom ....... (regionens navn)

Mental Helse Ungdom....... (kommunen/områdets navn)

1.2

Organisasjonens internasjonale navn er: The Norwegian Association of Youth Mental Health.

1.3

Mental Helse Ungdom er en landsomfattende organisasjon organisert i sentralledd, regionråd og lokallag.

1.4

Mental Helse Ungdom er en interesseorganisasjon som jobber for at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse. ​

Ingen skal ha det så vanskelige at døden blir eneste utvei.

1.5

Mental Helse Ungdom er partipolitisk uavhengig og er åpen for ungdom som har eller har hatt psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte, uavhengig av religion, livssyn, etnisitet, funksjonsnivå og seksuell orientering, kjønnsidentitet og for øvrig støtter organisasjonens formål.

1.6

Mental Helse Ungdom er en selvstendig organisasjon.

Forholdet til Mental Helse er regulert gjennom en samarbeidsavtale.

§2 VIRKSOMHET

2.1

Mental Helse Ungdoms vedtekter, program og landsmøtets øvrige føringer legger grunnlaget for virksomheten mellom landsmøtene.

2.2

Organisasjonens administrasjon betjener de ulike organisasjonsleddene og ivaretar den daglige driften. Sentralstyret har arbeidsgiveransvaret for administrasjonen.

2.3

Hele organisasjonen er forpliktet til å følge Mental Helse Ungdom sitt profilprogram.

§ 3 MEDLEMSKAP

3.1

Medlemmene står tilsluttet lokallag eller sentralleddet der lokallag ikke finnes.

 

I organisasjonen kan det tegnes følgende medlemskap:

     Hovedmedlemskap

     Æresmedlemskap

 

Personer som har mottatt minst ett hederstegn innehar æresmedlemskap i Mental Helse Ungdom. Æresmedlemskapet har ingen aldersgrense og gir ingen demokratiske rettigheter i organisasjonen.

3.2

Gyldig medlemskap, som gir fulle demokratiske rettigheter, oppnås ved innbetaling av kontingent for inneværende kalenderår.

3.3

Utmelding skjer ved henvendelse til Mental Helse Ungdoms administrasjon eller gjennom organisasjonens offisielle systemer.

 

3.4

Medlemmer som ikke har innbetalt kontingenten senest 3 mnd. etter at kravet er sendt oppfyller ikke vilkårene for medlemskap og kan bli strøket som medlem.

3.5

Hovedmedlemmer blir per 31.12. det året de fyller 31 år utmeldt av Mental Helse Ungdom og får tilbud om medlemskap i Mental Helse.

 

På samme tidspunkt mister medlemmet sine demokratiske rettigheter, og må i de tilfeller medlemmet innehar verv, umiddelbart fratre disse.

3.6

Medlemslister skal kun brukes til interne formål i Mental Helse Ungdom. Medlemslisten skal oppbevares forsvarlig og det er ikke anledning til å utlevere informasjon fra våre medlemslister til noen utenfor Mental helse ungdom.

 

Unntak fra denne bestemmelse skal behandles av sentralstyret.

§ 4 FINANSIERING – MEDLEMSKONTINGENT

4.1

Organisasjonens virksomhet finansieres gjennom medlemskontingent, offentlige tilskudd og gjennom gaver og andre inntekter dersom dette ikke endrer organisasjonens uavhengige stilling og karakter.

4.2

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet, og fordeles med 30% til organisasjonen sentralt og 70% til lokallag.

 

Der det ikke er lokallag går medlemskontingenten til sentralleddet.

4.3

Medlemskontingenten innkreves av administrasjonen.

4.4

Avregning og oppgjør av den innbetalte kontingent mellom organisasjonen sentralt og lokallag skal skje innen seks måneder etter at årsrapport, revidert og godkjent regnskap og årsberetning er mottatt jfr. § 19.7

§ 5 ANSETTELSER

5.1

Mental Helse Ungdom har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i organisasjonenes sentralledd.

Øvrige organisasjonsledd har arbeidsgiveransvaret for sine ansatte.

5.2

Ansatte i lokallagene, samt administrasjonen, kan ikke inneha års- og landsmøtevalgte tillitsverv i det samme styret som har arbeidsgiveransvaret for vedkommende.

 

§ 6 FORFØYNINGER

6.1

Sentralstyret kan med minst 2/3 flertall og med øyeblikkelig virkning suspendere, utelukke eller ekskludere medlemmer som bryter organisasjonens vedtekter eller vedtak, eller opptrer på en måte som er egnet til å skade Mental Helse Ungdoms målsettinger og/eller virksomheten innad og utad. Forføyningen skal ses i sammenheng med alvorlighetsgraden av opptreden.

6.2

Krav fra enkeltmedlemmer eller styrer om forføyninger skal fremmes for og behandles av sentralstyret.

6.3

I sak om forføyning har partene rett til å være til stede for å komme med sin versjon av saken før vedtak fattes, men har ikke rett til å være tilstede når sentralstyret skal fatte vedtaket.

Partene har også rett til å gjøre seg kjent med alle opplysninger som sentralstyret sitter inne med om forføyningssaken.

6.4

Partene kan stille sammen med en talsperson/bisitter i møtet der saken behandles. I så fall skal sentralstyret orienteres om dette senest tre virkedager på forhånd.

 

Utgifter i forbindelse med behandling av saken dekkes av Mental Helse Ungdom. Dersom det er lokallag som er den tapende part kan omkostninger ilegges laget. Omkostninger skal aldri ilegges enkeltpersoner.

6.5

Vedtaket om forføyning er endelig.

Etter anmodning fra partene kan saken likevel tas opp til ny behandling i sentralstyret hvis det foreligger ny informasjon i saken.

 

Sentralstyret kan likevel avvise saken og opprettholde sitt forføyningsvedtak hvis opplysningene etter sentralstyrets oppfatning ikke vil føre til et annet vedtak.

 

Saken kan da ankes til Mental Helse Ungdoms desisjonskomite, som avgjør saken jfr. § 14.6

6.6

Når det er truffet vedtak om forføyning underrettes partene skriftlig ved å motta kopi av vedtaket og saksdokumentene. Øvrige parter i saken underrettes skriftlig ved å motta kopi av vedtaket.

§ 7 HABILITET I SAKSBEHANDLINGER FOR MEDLEMMER AV MENTAL HELSE

UNGDOM

7.1

Habilitetsspørsmål skal avgjøres i tråd med bestemmelsene som er fastsatt for offentlige tjenestemenn i §§ 6, 7 og 8 i Forvaltningsloven.

§ 8 LANDSMØTET

8.1

Landsmøtet er Mental Helse Ungdoms høyeste myndighet.

 

Landsmøtet skal minst avholdes hvert andre år innen utgangen av november.

8.2

Landsmøtet skal, sammen med saksliste og orientering om tidsfrister, kunngjøres senest tolv uker før møtet. Alle sakspapirer ettersender senest 14 dager før møtet avholdes. Dette skal skje skriftlig til lokallagene.

8.3

Sentralstyret, desisjonskomiteen og valgkomiteens leder plikter å være tilstede på landsmøtet.

8.4

Til Landsmøtet kan følgende møte:

 

Med tale, forslags- og stemmerett:

·        Lokallagets to delegater.

·        Sentralstyret.

Med tale- og forslagsrett:

·        Generalsekretær har tale- og forslagsrett, og kan delegere talerett videre til saksbehandler.

·        Valgkomiteen har talerett under sak om valg.

·        Desisjonskomiteen.

·        Representant fra sentralstyret i Mental Helse i tillegg til Mental Helses sentralstyrerepresentant i Mental Helse Ungdoms sentralstyre.

Uten tale- forslags- og stemmerett:

-  Observatører fra lokallagene

-  Sentralstyrets varamedlemmer

-  Andre observatører

8.5

Saker som ønskes behandlet på Landsmøtet må være innsendt til sentralstyret senest åtte uker før møtet.

8.6

Endringer i vedtektene kan bare foretas med 2/3 flertall av stemmene på Landsmøtet.

8.7

Forslag til vedtektsendringer må fremsettes skriftlig, med begrunnelse, og være tilsendt sentralstyret senest åtte uker før Landsmøtet avholdes. Kun forslag fremmet før denne fristen kan behandles. Sentralstyret avgir innstilling til alle forslag.

8.8

Lokallagene må oppfylle vedtektenes §19.7 for å kunne delta i Landsmøteforhandlingene.

8.9

Ekstraordinært landsmøte kan kun avholdes når sentralstyret med 2/3 flertall finner det nødvendig, eller når mer enn halvparten av lokallagene skriftlig krever det, og samtidig opplyser hvilken sak som ønskes behandlet.

 

På ekstraordinært landsmøte kan kun den sak som er kunngjort behandles.

Kunngjøringen skal skje skriftlig til lokallagene senest 14 dager før møte avholdes.

 

8.10

Valg av valgkomité på to medlemmer, samt ett varamedlem etter innstilling fra sentralstyret.

8.11

Valg av desisjonskomite bestående av:

-        Leder

-        3 medlemmer

etter innstilling fra valgkomiteen.

I tillegg velger Sentralstyret to fullverdige medlemmer til komiteen på sitt første møte.

 

Det skal fortrinnsvis være både juridisk og økonomisk kompetanse blant komiteens medlemmer.

8.12

Valg av registrert eller statsautorisert revisor etter innstilling fra sentralstyret.

 

For ekstern revisor gjelder ingen aldersgrense.

§ 9 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ LANDSMØTET

9.1

Konstituering av landsmøtet

Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer

Valg av en møteleder og sekretær(er) for landsmøtet

Valg av to protokollunderskrivere

Valg av tellekorps på tre medlemmer

Godkjenning av forretningsorden

 

Etter innstilling fra sentralstyret.

9.2

Organisasjonens årsberetning, regnskap, revisjonsberetning og desisjonskomiteens rapport for perioden legges fram til orientering.

9.3

Fastsettelse av program for kommende landsmøteperiode, etter innstilling fra sentralstyret.

9.4

Behandling av kontingent, etter innstilling fra sentralstyret.

9.5

Fastsettelse av styrehonorar for sentralstyret, etter innstilling fra sentralstyret.

9.6

Fastsettelse av rådgivende budsjett for kommende landsmøteperiode, etter innstilling fra sentralstyret.

9.7

Eventuelle forslag om endringer av organisasjonens vedtekter, som foreslått etter §§ 8.6 og 8.7.

9.8

Saker som er foreslått etter § 8.5.

9.9

Valg av sentralstyre for Mental Helse Ungdom, bestående av:

landsleder,

1. nestleder,

2. nestleder,

fire styremedlemmer 

to varamedlemmer

etter innstilling fra valgkomiteen.

 

Landsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte sentralstyret, til sammen består av barn og unge til og med 30 år som har en psykisk lidelse og/eller er pårørende.

 

Det skal ved valg etterstrebes en lik kjønnsmessig fordeling.

§ 10 MØTELEDELSE OG STEMMEGIVNING PÅ LANDSMØTET

10.1

Landsmøtet ledes av en møteleder og sekretær som velges ved møtets åpning. jfr. § 9.1

10.2

For å kunne delta i møtets forhandlinger med tale- forlags- og stemmerett må man oppfylle kravene til gyldig medlemskap jfr.§3.2

10.3

Med de unntak som følger av vedtektene treffes alle beslutninger med alminnelig flertall.

10.4

Behandling av saker foregår gjennom åpne avstemminger. Dersom én delegat krever det, skal avstemningen foregå skriftlig.

 

 

10.5

Sentralstyret har ikke stemmerett under behandling av årsberetning og regnskap.

10.6

Det føres protokoll over Landsmøtets forhandlinger, og alle forslag, vedtak og valg skal føres inn.

§ 11 SENTRALSTYRET

11.1

Sentralstyret er ansvarlig overfor landsmøtet og er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene

11.2

Generalsekretær har tale- og forslagsrett, og kan delegere talerett videre til saksbehandler.

§ 12 SENTRALSTYRETS OPPGAVER

12.1

Styremøter skal holdes så ofte virksomheten og forvaltningen av Mental Helse Ungdom krever det.

12.2

Sentralstyret skal vedta organisasjonens årsregnskap og årsberetning.

12.3

Sentralstyret skal utarbeide årlig budsjett og handlingsplan på bakgrunn av rådgivende budsjett og program vedtatt på landsmøtet.

12.4

Sentralstyret er vedtaksdyktige når minst halvparten av det til enhver tid sittende styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

12.5

Sentralstyret skal lede virksomheten i samsvar med Mental Helse Ungdoms vedtekter og program.

12.6

Sentralstyret kan blant medlemmene oppnevne utvalg til spesielle oppgaver.

Styret fastsetter instruks og mandat for slike utvalg.

12.7

Sentralstyret fastsetter styreinstruks.

12.8

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal godkjennes på neste ordinære styremøte.

12.9

Ved fratreden i sentralstyret kan det gjenværende sentralstyret konstituere allerede valgte sentralstyremedlemmer til leder og/eller nestleder(e) og styremedlemmer.

12.10

Sentralstyret oppnevner representanter til Mental Helses fylkesstyrer, etter forslag fra lokallag/regionråd.

 

Sentralstyret kan delegere slik oppnevning til arbeidsutvalget.

§ 13 ARBEIDSUTVALG

13.1

Arbeidsutvalget (AU) sentralstyrets utøvende organ, og høyeste myndighet mellom sentralstyremøtene.

13.2

AU består av:

- Landsleder

- 1. nestleder

- 2. nestleder

 

Arbeidsutvalgets medlemmer har møteplikt.

 

Som sekretær med tale- og forslagsrett møter Generalsekretær. Generalsekretær kan delegere tale- og forslagsrett videre til saksbehandler.

§ 14 DESISJONSKOMITE

14.1

Desisjonskomiteen etableres etter bestemmelsene i §8.11. og kan ikke inneha andre landsmøtevalgte verv.

 

Desisjonskomiteen er ansvarlig overfor landsmøtet.

14.2

Desisjonskomiteen skal føre tilsyn med organisasjonens virksomhet og blant annet påse at den følger vedtekter, program, retningslinjer og lovlig besluttede vedtak.

 

Komiteen er også ansvarlig for årlig intern revisjon.

14.3

Desisjonskomiteen kan foreta bindende tolkninger av vedtektene. Komiteens fortolkninger har virkning frem til disse eventuelt overprøves av et senere landsmøte, eller til fortolkningen omgjøres av en enstemmig desisjonskomite.

 

Desisjonskomiteen skal sørge for at de fortolkninger som komiteen kommer frem til gjøres tilgjengelig på en slik måte at organisasjonens medlemmer kan sette seg inn i komiteens avgjørelse.

14.4

Desisjonskomiteen skal fremlegge foreløpig rapport for sentralstyret på første møte andre kalenderår i landsmøteperioden.

Desisjonskomiteen skal fremlegge rapport på landsmøtet jft §9.2.

 

Rapporten skal inneholde en vurdering av om virksomheten har fulgt vedtekter, program, retningslinjer og lovlig besluttede vedtak i perioden, samt resultatet av årlig intern revisjon.

Desisjonskomiteen rapporterer ved behov til sentralstyret.

14.5

Desisjonskomiteen behandler anker på forføyning gjort av sentralstyret. Jfr. 6.5

14.6

Desisjonskomiteens saksbehandlingsregler i sak om anke av forføyning.

 

Desisjonskomiteen avgjør anker, med 2/3 flertall, på en av følgende måter:

1.       Desisjonskomiteen tilslutter seg sentralstyrets vedtak.

2.       Desisjonskomiteen opphever sentralstyrets vedtak om forføyning.

 

Desisjonskomiteens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

 

Desisjonskomiteen kan imidlertid på eget initiativ eller ved oppfordring ta opp saken til ny behandling om det skulle fremkomme nye opplysninger.

14.7

Desisjonskomiteen kan avholde høringer i ankesaker. Begge parter, herunder anklagede og sentralstyret, plikter å møte.

14.8

Desisjonskomiteens medlemmer er forpliktet til konfidensiell behandling av organisasjonens protokoller, regnskap og dokumenter.

14.9

Generalsekretær er sekretær for desisjonskomiteen.

§ 15 OPPLØSNING

15.1

Om organisasjonen oppløses skal slikt vedtak fattes med 2/3 flertall på to påfølgende Landsmøter hvor det ene er ordinært.

 

15.2

Opphører organisasjonen, skal organisasjonens midler brukes til det beste for ungdom og psykisk helse, etter beslutning av det siste landsmøtet som gjør endelig vedtak om oppløsning.

§ 16 REGIONRÅDENES NAVN OG FORMÅL

16.1

Regionrådenes navn er:

Mental Helse Ungdom Sør, Mental Helse Ungdom Øst, Mental Helse Ungdom Vest, Mental Helse Ungdom Midt og Mental Helse Ungdom Nord

16.2

Lokallag av Mental Helse Ungdom i regionen utgjør regionrådet.

16.3

I regionrådet møter styreleder i lokallaget samt et medlem oppnevnt av styret i lokallaget med hver sin stemme. Stemmene kan ikke delegeres dem imellom.

16.4

Regionrådet er ikke en selvstendig juridisk enhet og innehar kun en politisk rolle i organisasjonen.

16.5

Regionrådet ledes av en møteleder og sekretær som velges ved møtets åpning.

16.6

For å kunne delta i regionrådets saksbehandling må man være leder av lokallaget eller være oppnevnt av styret i lokallaget man representerer.

16.7

Sentralstyret har ansvar for å skriftlig kalle inn til regionrådsmøter.

 

Et flertall av lokallagene i regionen kan også kalle inn til regionrådsmøter.

16.8

Lokallagene i regionen samt sentralstyret står fritt til å fremme saker til politisk behandling i regionrådet.

16.9

Regionrådet har anledning til å fremme innstilling på politiske saker til landsmøtet.

16.10

Alle saker regionrådet behandler skal avgjøres med 2/3 flertall.

16.11

Lokallagene er forpliktet til å sikre at et flertall av de som møter i regionrådet, til sammen består av barn og unge til og med 30 år som har en psykisk lidelse og/eller er pårørende.

§ 17 LOKALLAGETS NAVN OG FORMÅL

17.1

Lokallagets navn er:

 

Mental Helse Ungdom....... (kommunen/områdets navn)

 

Medlemmer i Mental Helse Ungdom bosatt i lokallagets område er medlemmer i lokallaget.

 

Dersom det er ønskelig kan medlemskapet knyttes til et annet lokallag.

17.2

Lokallagene er selvstendige økonomisk og juridiske enheter, med de plikter og det ansvar dette medfører, men er likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtektene er gjort gjeldende for hele organisasjonen.

 

 Alle lokallag plikter å registrere seg i enhets- og frivillighetsregistrert

 

Lokallaget skal arbeide i samsvar med Mental Helse Ungdoms vedtekter og program, og ha som oppgave å organisere og koordinere

lokallagets oppgaver i lokallagets område.

§ 18 FINANSIERING

18.1

Lokallagets finansiering skal ikke endre lagets uavhengige stilling og karakter.

 

Det er ikke anledning for lokallaget til å ta opp lån.

18.2

Sentralstyret kan på ethvert tidspunkt kreve bokettersyn i lokallaget.

§ 19 ÅRSMØTET

19.1

Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet.

19.2

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.

19.3

Lokallagets styre plikter å være tilstede på årsmøte.

Årsmøtet skal, sammen med saksliste og orientering om tidsfrister, kunngjøres senest fire uker før møtet. Dette skal skje skriftlig til medlemmene. Alle sakspapirer gjøres fortrinnsvis tilgjengelig en uke før møtet avholdes.

19.4

Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, må være innsendt til styret senest to uker før årsmøtet. Innsendte saker må være behandlet av styret før årsmøtet.

19.5

Dersom årsmøte i et lokallag ikke blir holdt senest to måneder etter fristens utløp, kan sentralstyret gjennomføre årsmøte for lokallagets regning.

19.6

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når lokallagets styre eller sentralstyret finner det nødvendig, eller når minst 20 % av medlemmene skriftlig krever det og samtidig opplyser hvilken sak som ønskes behandlet.

 Innkalling til ekstraordinært årsmøte med saksliste skal skje skriftlig til alle medlemmer innen en uke før møtet finner sted.

19.7

Årsrapport på fastsatt skjema med tilhørende årsberetning, årsregnskap med revisjonsberetning, handlingsplan, budsjett og årsmøteprotokoll skal sendes administrasjonen uoppfordret innen den 15. mars hvert år.

§ 20 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE

20.1

Konstituering av årsmøtet

Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer

Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet

Valg av to protokollunderskrivere

20.2

Årsberetning og revidert regnskap for forrige kalenderår behandles og godkjennes.

20.3

Fastsettelse av handlingsplan for inneværende kalenderår.

20.4

Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår.

20.5

Saker som er foreslått etter § 19.4

20.6

Valg av minimum tre styremedlemmer hvorav en velges som leder og en velges som kasserer. Ut over dette konstituerer styret seg selv.

Medlemmer av styret bør velges for to år, fortrinnsvis velges halvparten av styret hvert år.

 

Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte styret, til sammen består av barn og unge til og med 30 år som har en psykisk lidelse og/eller er pårørende.

 

 

20.7

Valg av valgkomité på to medlemmer etterstrebes.

 

 

20.8

Valgene skjer for hele årsmøteperioden og velges hver for seg.

 

Til styret og øvrige årsmøte valgte komiteer kan kun velges medlemmer som oppfyller kravene til medlemskap i hele årsmøteperioden.

20.9

Valg av en revisor for lokallag som ikke har skriftlig avtale med ekstern registrert eller statsautorisert revisor.

 

Revisorene for lokallaget kan ikke være nåværende eller tidligere kjærester, ektefelle/partnere/samboere, søsken eller i nær familie i rett opp/nedstigende linje med hverandre eller noen i styret.

 

For ekstern revisor gjelder ingen aldersgrense

20.10

Valg av delegater og eventuell vara til landsmøtet.

 

Dersom et lokallag stiftes etter fristen for årsrapport kan stiftelsesmøtet velge delegater og vara og melde disse inn til administrasjonen.

§ 21 MØTELEDELSE OG STEMMEGIVING PÅ ÅRSMØTET

21.1

Årsmøtet ledes av en møteleder og en sekretær som velges ved møtets åpning. jfr § 20.1

 

21.2

For å kunne delta i møtets forhandlinger med tale-, forslags- og stemmerett, må man oppfylle kravene til gyldig medlemskap jfr. §3.2 og være medlem av lokallaget.

21.3

Med de unntak som følger av vedtektene, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall.

21.4

Behandling av saker foregår gjennom åpne avstemminger. Dersom et medlem krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Alle personvalg skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag til samme tillitsverv.

21.5

Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Alle forslag, vedtak og valg føres inn i protokollen, som skal godkjennes av de valgte protokollunderskriverne.

§ 22 STYRETS OPPGAVER

22.1

Styret er lokallagets høyeste myndighet mellom årsmøtene og har det daglige ansvar for driften av lokallaget.

22.2

Styremøter skal holdes så ofte virksomheten og forvaltningen av lokallagets midler tilsier det.

22.3

Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av det til enhver tid sittende styrets medlemmer er til stede.

 

Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

22.4

Styret leder virksomheten i samsvar med Mental Helse Ungdoms vedtekter, program og ut fra organisasjonsmessige beslutninger på årsmøtet.

22.5

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen godkjennes på neste ordinære styremøte.

22.6

Styret plikter å ha en god regnskapsførsel. Mental Helse Ungdoms retningslinjer for økonomiforvaltning skal følges.

22.7

Leder og kasserer, samt tillitsvalgte som underskriver på vegne av/tegner for lokallaget kan ikke være nåværende eller tidligere kjærester, ektefelle/partnere/samboere, søsken eller i nær familie i rett opp/nedstigende linje med hverandre.

22.8

Ansatte kan tiltre styre med tale- og forslagsrett.

§ 23 OPPLØSNING AV LOKALLAG

23.1

Oppløsningsvedtak av et lokallag må skje på et årsmøte, hvor minst 3/4 av de fremmøtte støtter en oppløsning av laget.

23.2

Sentralstyret skal arbeide aktivt for å reorganisere lokallag. Dersom det ikke har vært rapportert aktivitet i laget det siste året, kan sentralstyret innkalle til årsmøte. Hvis årsmøte ikke er beslutningsdyktig kan sentralstyret beslutte at lokallaget skal legges ned.

23.3

Ved oppløsning av et lokallag skal lagets aktiva inndras og ivaretas på best mulig måte av sentralstyret, og skal anvendes til reorganisering av lag eller aktivitet i den regionen lokallaget har vært.

 

Om slik reorganisering ikke er gjennomført innen to år fra oppløsningsvedtak, kan midlene benyttes til verving av medlemmer og/eller verving av støttespillere.

 

Det er opp til sentralstyret å avgjøre hvordan de inndratte midler skal brukes.

Vedtatt: 19.10.2012

Revidert: 20.10.2013

Revidert: 05.10.2014

Revidert: 30.10.2016

Revidert: 28.10.2018